Login lub e-mail Hasło   

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

mgr Karina Belka nauczyciel wychowania przedszkolnego PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r. Data zako...
Wyświetlenia: 7.614 Zamieszczono 25/10/2010

mgr Karina Belka

nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

 

 

 

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data rozpoczęcia stażu:  01.09.2007r.

 

Data zakończenia stażu:  31.05.2010r.

 

 

 

 

 

 

 

Data złożenia wniosku: Data akceptacji wniosku:

 

05.09.2007r. ..........................................    

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

Celem podejmowanego stażu jest przygotowanie do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

 

Wymagania określone w Rozporządzeniu

Działania podjęte dla realizacji wymagań

Termin realizacji

Sposób dokumento-wania

§ 8 ust. 2 pkt 1)

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Ø       zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego:

-        analiza przepisów prawa oświatowego, regulującego tryb i zasady awansu zawodowego,

-        opracowanie planu rozwoju zawodowego, zgodnie z potrzebami przedszkola,

-        wszczęcie postępowania przygotowawczego, wynikającego z awansu zawodowego,

 

Ø       Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dziecka:

-        opracowanie i wykorzystanie zestawu narzędzi do diagnozy rozwoju dziecka,

 

Ø       Wdrożenie do codziennej praktyki pedagogicznej kompetencji nabytych podczas kursów i warsztatów:

-        metody aktywizujące,

-        aktywność muzyczno-ruchowa „Batti Straus” – Logorytmika,

-        wspomaganie rozwoju dziecka Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

-        kinezjologia edukacyjna,

-        przeciwdziałanie agresji (pogadanki, artykuły),

-        wzbogacanie biblioteki o pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi,

-        twórczość plastyczna w przedszkolu – zorganizowanie galerii plastycznej „Wszystko o zdrowiu”,

 

Ø       Opracowanie i wdrożenie z wychowankami  projektu „Zdrowy styl życia”

Ø       Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego:

­     podsumowanie pracy w okresie stażu, przewidywane perspektywy, zestawienie sukcesów i ewentualnych porażek

 

Wrzesień 2007

 

 

 

 

 

 

  Wrzesień 2008

 

 

 

 Okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wrzesień 2007

 

 

 Wrzesień 2007 -maj 2008

 

 Maj 2010

Adresy stron internetowych, wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego zatwierdzony do realizacji.

Zestaw narzędzi.

 

 Potwierdzenie dyrektora, zestaw narzędzi badawczych

 

 Potwierdzenie dyrektora, kserokopie zaświadczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potwierdzenie dyrektora

 

 Potwierdzenie dyrektora

 

 Podsumowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt 2)

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Ø       wykorzystanie stron internetowych jako źródła informacji:

-        zbieranie informacji niezbędnych do analizy zmieniających się przepisów prawa oświatowego,

-        wyszukiwanie pozycji metodycznych, scenariuszy zajęć,

Ø       opublikowanie na stronie www.literka.pl planu rozwoju zawodowego,

 

Ø       zorganizowanie wycieczki do biura komputerowego :

-        prowadzenie cyklu zajęć pt. „Spotkanie z komputerem”,

-        wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas kursu komputerowego,

 

Ø       Opracowanie materiałów dla dzieci oraz rodziców z wykorzystaniem technologii informatycznej:

-        redagowanie i projektowanie zaproszeń, dyplomów, ogłoszeń, podziękowań,

-        wzbogacanie szaty graficznej gazetki grupowej dla rodziców,

-        przykładowe scenariusze zajęć,

Na bieżąco wg potrzeb

 

 

 

 Wrzesień 2008

 

 

 

 

 

 

 

 Na bieżąco wg potrzeb

 

 

Adresy stron internetowych

 

 

 

 Adres strony internetowej, potwierdzenie dyrektora

 

 

 

 

 

 

Wzory projektów, wybrane scenariusze zajęć, przykłady pomocy dydaktycznych

§ 8 ust. 2 pkt 3)

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrz-szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Ø       Przekazanie na zebraniach Rady Pedagogicznej wiedzy zdobytej w toku studiów i na drodze samokształcenia:

-           prowadzenie szkolnej rady pedagogicznej nt. „Zabawy logopedyczne”,

-           zorganizowanie pomocy i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli (płyta DVD – zestawy ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych, tablice logopedyczne),

 

Ø       prowadzenie zajęć pokazowych dla nauczycieli kontraktowych,

 

Ø       zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów  w ramach WDN na tematy:

-           „Metody aktywizujące w pracy nauczyciela”

 

Ø       Opracowanie recenzji ciekawych pozycji pedagogicznych, artykułów i udostępnienie ich pozostałym pracownikom:

-           wywieszenie ich na tablicy informacyjnej w holu przedszkola,

 

Ø       Opracowanie i zreferowanie w ramach pedagogizacji rodziców:

-           „Kary i nagrody w wychowaniu”

-           „Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu”

-           „Dlaczego warto czytać dziecku na głos”

 

Ø       Przeprowadzenie mini-szkolenia dla rodziców nt. Nauka starannego czytania – przekazanie rad dobrego mówcy”

 

Ø       Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć logopedycznych:

-           wpisanie ich do rejestru, przekazanie innym nauczycielkom,

 

Ø       Dzielenie się swoją wiedzą z nauczycielami z innych placówek:

-           przekazanie pracy dyplomowej nt. „Niedosłuch u dziecka 6-letniego”  bibliotece szkolnej SP w Osieku n.Not.,

-           publikacja na portalu edukacyjnym: studium przypadku, scenariusz pasowania

 

Ø       Przekazanie programu autorskiego nt. „Jak pracować z dzieckiem niedosłyszącym” nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w ramach kontynuacji pracy z chłopcem.

 

Po odbytych szkoleniach,

 

 

 listopad 2007

 

 

 

 raz w roku

 

 wg harmonogramu szkoleń RP

 

 

na bieżąco

 

 

 

 Wg harmonogramu zebrań z rodzicami

 

 

 

 

Listopad 2008

 

 

 Wrzesień 2009

 

 

 

 Październik 2007

 

 

 Kwiecień 2008

 

 

 Wrzesień 2007

Potwierdzenie dyrektora, zestawy ćwiczeń ortofonicznych

 

Płyta dvd z zestawami ćwiczeń

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

Wpis do protokołu

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

 Potwierdzenie rodziców z trójki grupowej

 

 

 

 

Potwierdzenie rodziców

 

 

Propozycje scenariuszy zajęć, potwierdzenie dyrektora

 

Potwierdzenie bibliotekarek

 

 

 Adres portalu, potwierdzenie dyrektora

 

Potwierdzenie nauczycielki

§ 8 ust. 2 pkt 4a)

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub ...

Ø       Opracowanie i wdrożenie programu własnego „Z logopedią na ty”.

 

Ø       Opracowanie i wdrożenie programu własnego „Zdrowy głos”.

Wrzesień 2007

 

 

Wrzesień 2009

 

Program własny

 

 

Program własny

§ ust. 2 pkt 4c)

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Ø       Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych- nauczyciela - logopedy (ukończenie studiów podyplomowych „Logopedia i emisja głosu”:

­     wykorzystanie kwalifikacji do pracy terapeutycznej (przeprowadzenie badań przesiewowych w przedszkolu w Osieku n./Not. i w Białośliwiu),

­     objęcie opieką logopedyczną dzieci z innych placówek przedszkolnych- terapia indywidualna w przedszkolu w Białośliwiu,

­     prowadzenie zbiorowej terapii logopedycznej dla dzieci z wadami mowy na terenie przedszkola w Osieku n./ Not.,

 

Ø      Wprowadzenie metody Weroniki Sherborne do pracy z dziećmi jako metody wspomagającej rozwój dziecka przedszkolnego:

­        wykorzystanie uzyskanego certyfikatu oraz wiedzy zdobytej w toku studiów ,

 

Ø       Prowadzenie zajęć z dziećmi uzdolnionymi:

-       warsztaty teatralne,

-       warsztaty z zakresu emisji głosu,

 Ø       Wprowadzenie Kinezjologii edukacyjnej do pracy z dziećmi jako metody terapeutycznej:

­        wykorzystanie zdobytego podczas kursu certyfikatu oraz wiadomości pozyskanych drogą studiów.

 

Ø       Udział w organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych:

 

­        zorganizowanie karnawałowego balu dla dzieci niepełnosprawnych,

­         zorganizowanie imprezy „Pasowanie na przedszkolaka”,

­        urządzenie festynu rodzinnego pod hasłem „Zdrowe odżywianie”,

­        zorganizowanie festynu piosenki przedszkolnej „W zdrowym ciele – zdrowy głos”,

­        urządzenie zabawy andrzejkowej w celu pozyskania funduszy na rzecz przedszkola,

­        uczestniczenie w przeglądzie dziecięcym „Dzieci- dzieciom”.

 

Ø       Podejmowanie działań mających na celu pełne i szybsze poznanie nowych dzieci, ich potrzeb oraz oczekiwań rodziców:

­     opracowanie ankiety informacyjnej o dziecku oraz rozprowadzenie jej wśród rodziców,

­     opracowanie broszury dla rodziców dzieci nowo przybyłych o tematyce informacyjnej,

 

Ø       Opracowanie i wdrożenie indywidualnego programu do pracy z dzieckiem nie słyszącym:

­       społeczna praca w ramach zajęć indywidualnych,

 

Ø       Udział w konkursie powiatowym na najlepszą pracę plastyczną pod hasłem „ Spotkanie z sową”:

­      przygotowanie 6-letniego chłopca do konkursu,

 

Ø       Współzałożyciel Społecznego Komitetu Pomocy chorym dzieciom o specjalnych potrzebach.

 

Marzec 2007

 

 

 Wrzesień 2007, 2008, 2009.

 j.w.

 

 j.w.

 

 

 

 Styczeń

 2008

 

 

  Listopad 2007 – marzec 2008

 

 

Raz na dwa tygodnie od września 2009 do maja 2010

 

 Styczeń 2008, na bieżąco

 

 

 Styczeń 2008, 2009,2010

Październik 2007

Maj 2008

 

Kwiecień 2008

 

 

Październik 2009

 

czerwiec 2008, 2009, 2010

 

Wrzesień 2008

 

 

 

 Październik 2007, do czasu ukończenia terapii

 

 

Wrzesień 2007

 

 

 Kwiecień 2008

 

 

Kserokopia świadectwa ukończenia studiów

 

 

 

Zeszyt indywidualny

dziecka

plany pracy

 

 

 Certyfikat z kursu

 

 

 

 Harmonogram zajęć

 

 

 Certyfikat z kursu

 

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

 Potwierdzenie dyrektora, wzór ankiety, broszury

 

 

 

 

 Program własny

 

 

 

 Adres strony internetowej

 

 

 Poświadczenie rodziców chorego dziecka

§ ust. 2 pkt 4e)

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Ø       Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym:

­        organizacja balu karnawałowego,

­        udział podopiecznych w konkursach: teatralnych, wokalnych, tanecznych, plastycznych,

­        prezentacja zdolności w środowisku przedszkolnym,

 

Ø       Zorganizowanie na terenie przedszkola akcji charytatywnych:

­        zbiórka odzieży i żywności dla dzieci z rodzin ubogich,

­        akcja „Grosz do grosza”,

­        wspomaganie koła niepełnosprawnych,

­        zbiórka ubrań, koców itp. dla podopiecznych ze Szpitala w Wyrzysku,

 

Ø       Realizacja programu RABA „Pomóż chronić środowisko” – zorganizowanie zbiórki zużytych baterii.

 

Ø       Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

 

 Ø       Zorganizowanie kiermaszu świątecznego na rzecz JULKI - dziewczynki chorej na młodzieńcze idiomatyczne zapalenie stawów.

 

Ø       Współpraca ze strukturami samorządowymi (Radni, Burmistrz, Sołtys):

­        zapraszanie radnych na uroczystości imprezy przedszkolne,

 

Ø       Współpraca z biblioteką publiczną celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych:

­           organizowanie wycieczek do biblioteki,

­           promowanie dzieci wybitnie zdolnych przez organizowanie konkursów literackich oraz podnoszenie u dzieci poczucia własnej wartości,

 

Ø       Udział dzieci w profesjonalnych przedstawieniach teatralnych.

 

Ø       Zachęcanie rodziców do wzbogacania biblioteczki przedszkolnej.

 

Ø       Organizowanie wycieczek społeczno- kulturowych do Pilskiego Domu Kultury.

 

Ø       Promowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,

­          zapraszanie radnych oraz chętnych rodziców do przedszkola w celu czytania dzieciom bajek,

 

Ø       Organizowanie wycieczek krajoznawczych do gospodarstwa agroturystycznego.

 

Ø       Organizowanie cyklicznych wycieczek do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią:

­        Dzień pieczonego ziemniaka,

 

­        Spotkanie wigilijne- zwyczaje świąteczne,

­        Wielkanoc na Skansenie,

­        Żywy Skansen

­        Dzień dziecka,

 

Ø       Współpraca ze Szkołą Podstawową w Osieku:

­           olimpiada sportowa,

­           oglądanie przedstawień w wykonaniu dzieci szkolnych,

­           wycieczka do szkoły – zwiedzanie poszczególnych pomieszczeń szkolnych (biblioteka, pracownia informatyczna, klasa terapeutyczna, klasy I-III),

 

Ø       Upowszechnianie w środowisku zachowań sprzyjających zdrowiu- gazetka dla rodziców.

 

Cały okres stażu,

 

 

 

 

 

 Okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 Wrzesień 2007

 

 

 Wrzesień 2007, 2009

 

Styczeń 2008

 

 

 Okres stażu, według kalendarza imprez.

 

 

Cztery razy w roku

 

 

 

 

 

Trzy razy w roku

 

Na bieżąco

 

 

Dwa razy w roku

 

Kwiecień 2008, 2009, 2010

 

 

 

 Czerwiec 2008, 2009, 2010

 

Zgodnie z harmonogramem imprez.

 

 

 

 

 

 

 Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 Na bieżąco

 

 

Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia i płyty z imprez

 

 

 

 

 Potwierdzenie dyrektora oraz osób odpowiedzialnych za podmioty

 

 

 

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 

Potwierdzenie dyrektora

 

Potwierdzenie dyrektora

 

 Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

 Potwierdzenie bibliotekarki.

 

 

 

 

 Potwierdzenie dyrektora

 Potwierdzenie dyrektora

 

 

Potwierdzenie pobytu

 Potwierdzenie radnych, rodziców

 

 

 

Potwierdzenie pobytu

 

 

Zdjęcia, potwierdzenie pracowników muzeum

 

 

 

 

 

 Potwierdzenie nauczycieli prowadzących

 

 

 

 

 

 Potwierdzenie dyrektora

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 5)

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych ...

 

Ø       Opis dwóch przypadków

­           identyfikacja problemu,

­           geneza i dynamika zjawiska,

­           znaczenie problemu,

­           propozycje rozwiązań problemu,

­           wdrożenie rozwiązań,

­           uzyskane efekty pracy

 

Czerwiec 2007 i czerwiec 2008

 

Analiza przypadku

Podobne artykuły


11
komentarze: 172 | wyświetlenia: 794
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 727
7
komentarze: 81 | wyświetlenia: 938
7
komentarze: 2 | wyświetlenia: 585
6
komentarze: 48 | wyświetlenia: 985
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142228
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 242548
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 112299
90
komentarze: 29 | wyświetlenia: 122560
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska