Login lub e-mail Hasło   

Grzegorzu Mniejszy, oto moja odpowiedź!

Za Panem, Bogiem swoim, pójdziesz. Jego się będziesz bał, przestrzegając Jego poleceń. Jego głosu będziesz słuchał, Jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego.
Wyświetlenia: 1.611 Zamieszczono 17/12/2010
Zgłoszony przez 5 użytkowników jako zawierający nieprawdzie informacje

 

Poniższy tekst jest odpowiedzią na artykuł Grzegorza Mniejszego, znajdujący się pod adresem:

http://www.eioba.pl/a137152/list_otwarty_do_57kerenor  

 

Grzegorzu, przede wszystkim, dzięki, że poświęcasz ten tekst mojej osobie i choć nosi on w sobie kilka negatywnych treści skierowanych do mnie, to jednak bezczelnością z mojej strony, byłoby nie ustosunkowanie się do Twoich wywodów.
Zauważ, że trochę skleciłeś zdania w moim tonie, w pewnej chwili stawiając mnie nawet na drodze, prowadzącej do szatana.

Byłbym głupcem, gdybym miał się z tego powodu pogniewać, lub powiem inaczej: ``Byłoby to, nie w moim stylu.``

Napisałeś: ``Bóg dał człowiekowi prawo do odrzucenia go.``

Hm! Nie zgadzam się z Tobą w tym temacie! Gdybyś napisał, że Pan Bóg dał człowiekowi prawo do znalezienia go, to bym nie poruszył tej sprawy.

Jednak, czy Pan Bóg Dał człowiekowi prawo do tego, by Go odrzucić?

Sam może wiesz z Biblii, że za odrzucenie Pana Boga, powtarzam, za ODRZUCENIE, grozi kara przewidziana Bożym Kodeksem.

Przypomnij sobie potop, z którego tylko osiem osób zostało uratowanych, przypomnij sobie Sodomę i Gomorę, oraz okoliczne miasta, na które spadła lawina ognia.

A dlaczego mieszkańcy tych miast zostali zniszczeni? Ponieważ myśleli, że wolno im było mieć własne, niezgodne z Nauką Pana Jezusa – zdanie! Właśnie dlatego, że myśleli, podobnie jak Ty, że Pan Bóg daje prawo odrzucenia Jego Boskiego Majestatu!

Myśl wtrącona:

Wyobraź sobie, że Twój syn (dyskutujemy teoretycznie oczywiście), mieszkający razem z Tobą pod strzechą, pewnego dnia odrzuca Ciebie. Mówi Ci, że nie chce być Twoim synem i doprowadzając Twoje serce do rozdarcia, dodaje: ``Mam prawo Cię odrzucić, ponieważ to Ty, mój ojciec takie prawo mi dałeś!``

Już wiesz, o czym piszę, czy jeszcze nie? Czy dałeś Twojemu synowi prawo do odrzucenia Ciebie, jako ojca? Czy Twój syn miałby rację sklecając oskarżenie jak powyżej to nakreśliłem?

Wiem, że Twoje serce podpowiada Ci, że żaden syn nie miałby do tego prawa, ponieważ żaden ojciec, nie może dać prawa synowi do odrzucenia go. Takie decyzje podejmujemy niestety sami, bez woli najbardziej zainteresowanego, jednak za namową Bożego przeciwnika, którym jest szatan!

I kto tutaj staje w roli Pana Boga, Grzegorzu? Mam prośbę, byś przestał rozkazywać Zbawicielowi, ponieważ Pan Bóg, Ojciec, Duchowy Tata, nikomu nie dał PRAWA do odrzucenia go, tak jak żaden ojciec cielesny, nie może dać takiego prawa własnemu synowi.

Właśnie z tej przyczyny, Pan Jezus w Starym Przymierzu, swoją miłość do Siebie zawarował Dziesięciorgiem Przykazań. Ustanowił Prawo, a za przestąpienie tego Prawa, groziła nawet kara śmierci. Zauważ, że to On – Duchowy Ojciec – NARZUCIŁ swoim synom i córkom Własne Prawo i jak Powiada Pismo, ``nikomu nie pozwolił grzeszyć``.

Zatem śmiem twierdzić Grzegorzu, że nie rozumiesz, na czym polega wolność Bożych dzieci. Śmiem twierdzić to również po zdaniu, które zamieściłeś w swoim artykule.

Cytuję: ``Inaczej wolność nie byłaby wolnością. A wolny człowiek nie byłby wolny. Byłby zniewolony.``

Grzegorzu, czy powyższe zdanie oparte jest na Słowie Bożym, czy na Twoim widzimisię?

Pan Bóg wprowadza Swoje Prawo i pragnie, by ludzie pod to Prawo się podporządkowali. Wolna wola człowieka, nie polega na dowolności wybrania własnego widzimisię. Według Pisma Świętego, wolna wola daje nam możliwość oddzielenia plew od ziarna. Ta wolna wola, kieruje nas w stronę Nauk Zbawiciela, a nie w stronę nauki szatana.

Apostoł Paweł mówił o Panu Bogu:

`` 26 On z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, 27 ABY SZUKALI BOGA, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas.``

Dzieje Apostolskie 17:26, 27  Biblia Tysiąclecia

http://www.nonpossumus.pl/ps/Dz/17.php

Gdy Pan Jezus Chrystus, Bóg i Zbawiciel, objawił się przed rodzajem izraelskim, to w żadnej mierze nie pozwalał obrażać Boga Ojca. Nawet Mistrz z Nazaretu śmiał stwierdzić, że ojcem tychże oskarżycieli jest diabeł (Ewangelia według Jana 8:44).

http://www.nonpossumus.pl/ps/J/8.php  Biblia Tysiąclecia

Czyż ci nauczyciele prawa, nie skorzystali wtedy z własnej woli? Czy ta ich wolna wola, została przez Zbawiciela pochwalona, czy potępiona?

Zaproponowany  przez Ciebie Temat o wolnej woli, zakończę kilkoma cytatami z Pisma Świętego:

``(39) Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. (40) Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój.``

Ks. Powtórzonego Prawa 4:39, 40  Biblia Tysiąclecia

http://www.nonpossumus.pl/ps/Pwt/4.php

``(17) Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom oraz im służył, (18) to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. (19) Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, (20) miłując Pana, Boga twego, słuchając jego głosu i lgnąc do niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.``

Ks. Powtórzonego Prawa 30: 17-20  Biblia Warszawska

http://www.biblia.info.pl/biblia.php

``(5) Za Panem, Bogiem swoim, pójdziesz. Jego się będziesz bał, przestrzegając Jego poleceń. Jego głosu będziesz słuchał, Jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego.``

Ks. Powtórzonego Prawa 13: 5  Biblia Tysiąclecia

http://www.nonpossumus.pl/ps/Pwt/13.php

I jeszcze jeden cytat z Listu do Rzymian, na ten temat:

``9 Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. 10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.`` (10:9, 10)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Rz/10.php  Biblia Tysiąclecia

Zatem zbawienie i uwolnienie człowieka od szatańskiej niewoli, Jest TYLKO w Panu Jezusie Chrystusie! Nawrócenie zaś, jest pierwszym krokiem na drodze do zbawienia.

Cudzołożnica miała odpuszczone grzechy, lecz Zbawiciel Rzekł: ``Nie czyń tego więcej``. Zatem posłuszeństwo jest jednym z mierników trwania przy Panu Bogu. Posłuszeństwo i jak powyżej mówi Paweł, wyznanie przed ludźmi Lekarza, Który posiada Lekarstwo, na wszelkie dolegliwości. Bez nawrócenia, bez zmiany myślenia, bez całkowitego oddania się Synowi Boga Ojca, nie ma zbawienia, nie ma Bożego Królestwa, nie ma życia wiecznego.

Wszyscy ci, którzy nie trwają w społeczności z Bogiem Ojcem i Jego Synem, nie mogą odziedziczyć zbawienia, chyba, że pewnego dnia zostaną pociągnięci przez Rękę Mistrza.

Cytuję Słowa Pawła:

``28 Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. 29 Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. 30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą.``

Do Rzymian 8/28 -30  Biblia Tysiąclecia

http://www.nonpossumus.pl/ps/Rz/8.php

Zatem człowiek powołany zostaje przez Pana Jezusa! Jednak i wybór Boży, nie zawsze jest ostateczny. Obramowany jest Rozkazem: ``BĄDŹ MI POSŁUSZNY!``

Grzegorzu, sugerujesz, że wolność człowieka polega również na negowaniu Boskiego istnienia i tą wolność negowania Istoty Boskiej, ponoć człowiek otrzymał na zasadzie prawa od Samego Stwórcy!

Powiem to delikatnie. Słyszę w Twoich słowach szyderczy śmiech szatana, oskarżyciela braci i sióstr, rozsianych po świecie. A ja myślałem, że Pismo mówi, że głupi jest człowiek, który mówi, że Boga nie ma. Czy na pewno czytamy Tę Samą Księgę?

I dalej, Twoje słowa:

``Granicą wolności człowieka, jest drugi człowiek. A więc jestem wolny dotąd, dokąd nie zniewalam drugiego. Jest to jedyna granica.``

NIE, NIE i jeszcze raz: NIE!

Granicą wolności człowieka, ale tej wolności, którą ja znam z Kart Pisma Świętego, nie jest człowiek, lecz Pan Bóg, Jezus Chrystus, który łotrowi na krzyżu przyrzeka Zbawienie.

Pan Bóg, zawsze jest przed człowiekiem. Należy Go miłować z całego serca i z całej myśli. Należy przestrzegać Jego Praw i Poleceń, czuć Jego Miłość i Opiekę.

Pan Jezus może Dać Ci to, czego nie można pojąć ludzkim umysłem. Jego Dobroci, nie Jest w stanie opisać żaden pisarz, ani określić żaden poeta.

Jego miłość wlewa się w serce człowieka i powoli ogarnia całe ciało.

Zbawiciel na krzyżu Umiera…

Pan, Bóg z Nieba, Odkupiciel, Stworzyciel Adama i Ewy, Umiera za rodzaj ludzki. Jednak Jego Śmierć, choć daje wszystkim szansę, nie wybiera wszystkich. Jedni są wybranymi owcami, a inni będą odrzuconymi kozłami, a to wszystko według Bożej Sprawiedliwości, a nie, według ludzkiego wyboru, czy źle zrozumianej wolnej woli, Grzegorzu M.

Wiem, że wielu ludziom przeszkadzam na eioba.pl. To jednak nie ma żadnego znaczenia.

Są tutaj tacy, którzy zwą się nauczycielami maluczkich, a sami karmią się mleczkiem, nie, źle piszę, sami karmią siebie i innych, trującym pokarmem.

Często przypodobujecie się sobie, nie zważając na to, że gdzieś tam w podmiocie domyślnym, zostawiacie Zbawiciela na DRUGIM MIEJSCU, A BLIŹNIEGO ZAŚ, STAWIACIE PRZEZ BOGIEM NIEBA I ZIEMI!

Wy milczycie, ja będę krzyczeć, Wy się przymilacie samym sobie, ja nie mam takiego zamiaru. Dla mnie Dobro Pana Jezusa i Boga Ojca, Jest Na Pierwszym miejscu, dla Was bliźni i jego dobro.

Dla mnie liczy się tylko PISMO ŚWIĘTE.

Dla Was, katolicka tradycja, czy nauki Ellen White, lub Strażnica. Wy jesteście tolerancyjni, ja nie i póki starczy mi pisarskich sił, a przede wszystkim Pomocy Pana Jezusa, będę opowiadał marnym moim językiem te ``niedościgłe tajemnice Chrystusowe``, o których dowiedziałem się ze Świętej Księgi, zwanej Biblią.

Każdy z nas pracuje dla kogoś.

KerenOr, również walczy o swoje zbawienie, wychwalając Tego, Który Jedynie może dać życie wieczne. Chciałbym również pomóc swojemu bliźniemu, lecz nie zawsze jest to możliwe, choć, powtórzę, zbawienie jest TYLKO w Rękach Pana Jezusa, a nie jakiegoś kerena!

Pomimo głupot i nieraz ostrych słów, czy, jak powiadają niektórzy, mojej monotematyczności, będę pisał nadal.

Jest taki cytat, którego się uczepiłem:

``(40) (…) Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą.``

Ewangelia według Łukasza 19:40  Biblia Warszawska

http://www.biblia.info.pl/biblia.php

Skoro są tutaj tacy, którzy chwałę ludzką bardziej umiłowali niż Chwałę Bożą, to kerenor, heretyk i oportunista, będzie z nimi walczył środkami dozwolonymi przez Pana Jezusa, czyli Jego Słowem.

Słowo do Ciebie Grzegorzu. Może gdybyś przestał kląć i używać tak ohydnych wyrazów, to Pan Jezus, by zaopiekował się Tobą. Może gdybyś również, Syna Bożego, postawił na Pierwszym miejscu, przed własnym widzimisię, to zauważyłbyś, jak Wielki Jest Jego Majestat.

Podsumuję, na zakończenie:

Pan Jezus, Kroczy Swoimi Drogami. Z Mocy i z Woli Swojego Ojca, podąża nad jezioro, by rybakom Rzec: ``Pójdź za mną``.

Mistrz z Nazaretu, Sam Pan Jezus, Bóg i Odkupiciel, łamie ludzkie kości, głosząc Naukę, która daje ukojenie i wewnętrzne zadowolenie. Jednak również Mój Pan, nie stroni od słowa ostrzejszego, wymierzonego w tych nauczycieli, którzy zamiast umiłować najbardziej Dobro Boże, umiłowali swoje ego.

Wyrywa, więc Pan Jezus te umęczone ludzkie ciała, a te ciała odwzajemniają Mu się miłością i głoszeniem Jego Słowa.

Owszem, Zbawiciel nawraca ze złej Drogi i kieruje człowieka ku Bogu Ojcu i ku Sobie, lecz Dar Zbawienia, który człowiek otrzymuje od Niego, obwarowany jest zasadą posłuszeństwa. Posłuszeństwa dla wszystkich ludzi: Baptystów, Adwentystów, mormonów, cudzołożników, czy mahometan.

Jedna Jest Tylko Droga, prowadząca do zbawienia. Jeden Bóg i Ojciec, Ten, Który Umarł i Zmartwychwstał. To Pan Jezus Chrystus.

Nie ma zbawienia w nauce kościoła katolickiego, choć jestem przykładem tego, że i katolików Pan Jezus wyrywa z tej organizacji. Nie ma zbawienia wśród mahometan, lecz i ludzi stamtąd, Pan Jezus, jeśli zechce, może stworzyć na Swój Obraz i Swoje Podobieństwo….

Zatem całe nasze życie, uzależnione jest od posłuszeństwa skierowanego w stronę Bożego Syna.

Kto tego nie rozumie nie może odziedziczyć zbawienia. Jednak zbawienie nie ``zasadza się`` na jakiejś szczególnej woli człowieka, mojej, Twojej, czy innej.

Zbawienie i nasze całe życie zależy od wybrania, którego dokonuje Pan Jezus Chrystus. Taka jest Wola, Boga Ojca.

Stwierdzenie mówiące, że wiele dróg prowadzi do Pana Boga, jest kłamstwem. Jedna tylko Droga Prowadzi do Boga Ojca, Jedna Prawda. Tą Prawdą i Jedyną Drogą, Jest Pan Jezus.

Podobne artykuły


16
komentarze: 110 | wyświetlenia: 611
14
komentarze: 2 | wyświetlenia: 893
14
komentarze: 11 | wyświetlenia: 951
14
komentarze: 8 | wyświetlenia: 376
13
komentarze: 0 | wyświetlenia: 957
12
komentarze: 12 | wyświetlenia: 726
12
komentarze: 18 | wyświetlenia: 1637
12
komentarze: 1 | wyświetlenia: 496
11
komentarze: 4 | wyświetlenia: 426
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 985
11
komentarze: 298 | wyświetlenia: 439
11
komentarze: 9 | wyświetlenia: 913
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 493
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 347
10
komentarze: 13 | wyświetlenia: 360
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Odrzuciłem, z powodu absurdu w założeniu tego całego "wnioskowania", które grzeszy prostym brakiem logiki. Logika zaś powiada, że przy błędnym założeniu wszystkie wnioski są błędne.

Szanowny "kerenor" zakłada mianowicie oczywistość tego, że człowiek jest "synem bożym", cokolwiek by to miało znaczyć. Udowodnić tego "faktu" nie udało się przez ponad 2.000 lat i jest to coraz bardziej wątpliw

...  wyświetl więcej

  ,  18/12/2010

Odrzucilam z powodu sredniowiecznych zalozen i pogladow autora.

  swistak  (www),  18/12/2010

Gdyby Bóg był tak nawiedzony i nieprzejednany jak Ty, to powinniśmy odpalić jądrowy arsenał i skończyć z honorem nasz marny, niegodny i grzeszny żywot !

Keren
Myślę, że rozumiem i Twoje intencję, i Twoją motywację.
Widzę, niestety, również błędne założenia, z których wychodzisz. A jeśli założenie(teza) jest błędne, to i wnioski nie mogą być inne. Permanentnie mylisz skutki i przyczyny. Dowolnie "mieszasz" treści i porządki.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że, zbyt często, nie rozumiesz tego, o czym piszesz. Co, samo w sobie, nie j ...  wyświetl więcej

Cieszę się bardzo , że mogę czytać twoje wypowiedzi, Keren ! . Rozumiem co masz na myśli, rozumiemy też Naukę Pana Jezusa i wiem tak jak ty , że póki Zbawiciel nie Zadziała, żaden człowiek nie jest w stanie tej Nauki zrozumieć.

Napisano jest :
18 Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. 19 Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność.

...  wyświetl więcej

  Noemi*,  18/12/2010

Uważam że wszelkie fanatyzmy są po prostu niebezpieczne dla ludzkości , chociaż akceptuję fakt że każdy ma prawo do własnego zdania .

  ,  19/12/2010

Oczywiscie, ze kazdy ma prawo do wlasnego zdania, ale nie ma prawa do narzucania go innym, oskarzajac o obrazanie kogokolwiek, innym mysleniem niz swoje wlasne.

  Elba,  19/12/2010

Człowiek ma tylko jeden jedyny obowiązek w tym życiu - być wiernym samemu sobie.
Być wiernym komuś innemu lub czemuś innemu jest nie tylko rzeczą niemożliwą, ale również cechą fałszywego proroka. Zostawmy więc Kerenora w jego własnym świecie, bo inaczej życie straci dla niego sens. Sam i w swoim tempie dojdzie do własnych życiowych madrości. Jako pierwszą lekcję zostawiam mu do przerobiebni ...  wyświetl więcej

,, Zostawmy więc Kerenora w jego własnym świecie, bo inaczej życie straci dla niego sens,,
............................................................................................................................

Naprawdę życie straci dla niego sens? Wydaje mi się raczej , że dla niektórych życie już straciło sens skoro ktoś pisze tak ; Człowiek ma tylko jeden jedyny obowiązek w

...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  19/12/2010


Grzegorzu!

Odpowiedziałem Ci obszernie na Twój otwarty list skierowany do mnie i szczerze mówiąc, sądziłem, że w bardziej konkretny sposób ustosunkujesz się do tego tematu.

Nie stawiam się, ani w pozycji ofiary, ani w pozycji człowieka, który czuje do Was żal. Jeśli już, to często atakuję poglądy niezgodne z Ewangelią, a nie bezpośrednio ludzi. Cała rzecz polega na tym, że

...  wyświetl więcej

Kerenor.

"...Pan Zbysław natomiast absolutnie nie zrozumiał mojego artykułu. Zapewne, dlatego, że Pan Bóg i Jego Słowa zapisane w Piśmie Świętym, są dla niego obce..."

Zrozumiał, zrozumiał. Wprawdzie według ciebie zrozumienie polega na tym, by zgodzić się z tobą, ponieważ akceptujesz wyłącznie taki rodzaj zrozumienia - jednak prawdziwa zagwozdka tkwi w tym, że ty odmawiasz zrozumie

...  wyświetl więcej

  Gamka  (www),  20/12/2010

Racjonalna religia opiera się na szczerej wierze - tam gdzie zaczyna się ślepa wiara - tam zaczyna się fanatyzm.....

Kerenie Drogi!!! Moje ty światełko o poranku...
Jakakolwiek dyskusja ma sens jedynie wówczas, gdy ma sens! Inaczej jest bez sensu.
Zadałem Ci, w moim liście, kilka prostych pytań. Na żadne nie odpowiedziałeś, w swojej "odpowiedzi'.
Postawiłem, w moim liście, kilka tez. Do żadnej się nie ustosunkowałeś, w swojej "odpowiedzi".
Albo więc nie rozumiesz, albo rozumieć nie ch ...  wyświetl więcej

  Elba,  20/12/2010

Kim Ty jesteś? To także pytanie o wierność samemu sobie i swoim ideałom. W ogóle nie ma tym w żadnego egoizmu. Egoizm jest akurat przeciwieństwem wierności swoim ideałom. To raczej pójście na łatwiznę, na tzw. skróty życiowe, chociażby poprzez oddanie swoich spraw w cudze ręce. Wierność sobie i swoim ideałom wymaga bowiem wielu poświęceń, odwagi głośnego mówienia o swoich prawdziwych poglądach i w ...  wyświetl więcej

Prawda, jakie to proste?
I jakżesz trudne, zarazem.
Kłaniam się nisko:-)

temat wiary, religii, boga....
Jakże skomplikowany i zagmatwany. Tak naprawdę nikt nie może być pewien swojego zdania, opinii. Kto miał bezpośredni kontakt z nim? Czy ktoś jest pewien jego istnienia? Tak, tak-wiem: "Błogosławieni Ci, którzy nie widzieli a uwieżyli". heh banał. Nie chce nikogo obrażać, wyrażam tylko swoje zdanie.

Polecam książkę "Szpiedzy papieża", oraz film "Wiara czyni czuba"

pozdrawiam

  magmarjo,  01/07/2011

Odrzuciłam,bo męczą mnie takie fanatyczne,subiektywne teksty...

  pk45,  14/07/2011

Drobne pytanie: jak mieszkańcy Sodomy i Gomory mogli zostać zniszczeni za odrzucenie nauk Jezusa, skoro miało to miejsce około 1851 r p.n.e. ? (wg tradycyjnej chronologii biblijnej)? Jak można zostać ukaranym za odrzucenie nauk kogoś, kogo się nie znało i nie istniał wtedy? Taki błąd dyskwalifikuje wszelkie dalsze wywody...

  57kerenor  (www),  02/02/2017


DUCH CHRYSTUSOWY BYŁ W PROROKACH STAREGO PRZYMIERZA!

Może to nie mój błąd dyskwalifikuje wszelkie dalsze wywody, a Twój brak znajomości tematu?
Otóż wyobraź sobie pk45, że Panem i Bogiem Starego Przymierza Był Pan Jezus, lub inaczej Mesjasz, czyli Chrystus, Syn Boga Ojca!
Powiem więcej: To Pan Jezus stworzył świat i Jemu służył Mojżesz i prorocy!
Podam więc cyt

...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska