Login lub e-mail Hasło   

Grecy żądają 160 mld euro odszkodowania

Grecy żądają 160 mld od Niemców i grożą zajęciem ich nieruchomości
Wyświetlenia: 702 Zamieszczono 14/03/2015

Gre­cja do­ma­ga się od Nie­miec wy­pła­ty re­pa­ra­cji wo­jen­nych w wy­so­ko­ści 160 mld euro. Zwa­żyw­szy na brak po­ro­zu­mie­nia, wła­dze grożą prze­ję­ciem nie­miec­kich nie­ru­cho­mo­ści w kraju jako re­kom­pen­sa­tę za stra­ty po­nie­sio­ne pod­czas na­zi­stow­skiej oku­pa­cji.

– Niem­cy nigdy nie za­pła­ci­ły od­po­wied­nio za szko­dy wy­rzą­dzo­ne pod­czas na­zi­stow­skiej oku­pa­cji – po­wie­dział pre­mier Gre­cji Ale­xis Tsi­pras i jed­no­cze­śnie za­po­wie­dział po­wo­ła­nie ko­mi­sji, która zaj­mie się tą spra­wą. Jego rząd wy­da­je się być zde­ter­mi­no­wa­ny w walce o wy­pła­tę od­szko­do­wań wo­jen­nych i zwrot po­życz­ki udzie­lo­nej III Rze­szy pod przy­mu­sem przez grec­kie banki w cza­sie II wojny świa­to­wej. Jej war­tość w 1945 roku wy­nio­sła pół mi­liar­da re­ich­sma­rek.

Or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we osza­co­wa­ły, że war­tość od­szko­do­wań wy­no­si obec­nie ok. 160 mld euro, w tym 11 mld euro – przy­mu­so­wa po­życz­ka. Pre­zy­dent Gre­cji Ka­ro­los Pa­pu­lias we­zwał Niem­cy do jak naj­szyb­sze­go pod­ję­cia roz­mów.

Grecy przej­mą nie­miec­kie nie­ru­cho­mo­ści?

Nikos Pa­ra­ske­vo­po­ulos, grec­ki mi­ni­ster spra­wie­dli­wo­ści, pod­czas de­ba­ty w par­la­men­cie przy­znał, że jeśli Ber­lin nie po­wró­ci do dys­ku­sji o spła­cie re­pa­ra­cji, Gre­cja może roz­po­cząć przej­mo­wa­nie nie­miec­kich nie­ru­cho­mo­ści. Mi­ni­ster dodał, że jest go­to­wy za­twier­dzić orze­cze­nie Sądu Naj­wyż­sze­go z 2000 roku, które po­zwa­la­ło­by na prze­ję­cie dóbr na­le­żą­cych do In­sty­tu­tu Go­ethe­go, nie­miec­kiej szko­ły ar­che­olo­gicz­nej i szkół kul­tu­ral­nych.

Hans Mi­chel­bach, prze­wod­ni­czą­cy klubu par­la­men­tar­ne­go CDU-CSU Ko­mi­sji Fi­nan­sów nie­miec­kie­go Bun­de­sta­gu w wy­wia­dzie dla dzien­ni­ka biz­ne­so­we­go „Han­dels­blatt” przy­zna­je – W przy­pad­ku prze­pro­wa­dza­nia ata­ków na nie­miec­kie nie­ru­cho­mo­ści na te­re­nie Gre­cji, Niem­cy wie­dzą, jak się bro­nić [Można by pomyśleć, że historia Niemiec to głównie obrona przed atakami wrogów… – admin]. Pro­blem ten przez mi­nio­ne 50 lat wy­glą­dał na roz­wią­za­ny.

Bez po­ro­zu­mie­nia

Rzecz­nik pra­so­wy An­ge­li Mer­kel, Ste­phen Za­im­pert pod­kre­ślił, że Niem­cy są świa­do­mi swo­ich obo­wiąz­ków i od­po­wie­dzial­no­ści, ale jed­no­cze­śnie za­zna­czył, od­no­sząc się do spła­ty po­życz­ki, że jego zda­niem „spra­wa jest za­mknię­ta, praw­nie i po­li­tycz­nie roz­wią­za­na”. Zgod­nie z umową z 1960 roku Re­pu­bli­ka Fe­de­ral­na Nie­miec prze­ka­za­ła Gre­cji 115 mln marek nie­miec­kich [sic! – admin] ty­tu­łem za­dość­uczy­nie­nia dla po­szko­do­wa­nych, co utwier­dza stro­nę nie­miec­ką w prze­ko­na­niu, że rosz­cze­nia zo­sta­ły dawno za­spo­ko­jo­ne.

Jej zda­niem, po upły­wie 70 lat ja­kie­kol­wiek grec­kie rosz­cze­nia stra­ci­ły uza­sad­nie­nie. Ze­spół praw­ni­ków Bun­de­sta­gu oce­nił, że do 1990 roku Grecy winni byli zgło­sić for­mal­ny pro­test, jeśli nie chcie­li, by ule­gły one przedaw­nie­niu.

„Der Spie­gel” pod­wa­ża ar­gu­ment nie­miec­kie­go rządu, że po tylu la­tach ich zgła­sza­nie jest spra­wą bez­pre­ce­den­so­wą [przedawnioną – admin], i przy­po­mi­na, że do­pie­ro w 2010 roku spła­cił ostat­nią ratę zo­bo­wią­zań fi­nan­so­wych do­ty­czą­cych I wojny świa­to­wej.

– Gre­cja nigdy nie zre­zy­gno­wa­ła z tych rosz­czeń – po­wie­dział Pa­pu­lias na wspól­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej z nie­miec­kim pre­zy­den­tem Jo­achi­mem Gauc­kiem, który nadal uważa, że droga praw­na do­cho­dze­nia tych rosz­czeń zo­sta­ła wy­czer­pa­na.

– Nie będę się wy­po­wia­dał na ten temat. A z pew­no­ścią nie zajmę in­ne­go sta­no­wi­ska niż rząd – za­zna­czył pre­zy­dent Nie­miec, cy­to­wa­ny przez agen­cję DPA. A mi­ni­ster fi­nan­sów Wol­fgang Schäuble nie za­mie­rza pod­jąć w tej spra­wie żad­nych ne­go­cja­cji i pod­kre­śla, że jeśli roz­wią­za­nie nie zo­sta­nie zna­le­zio­ne szyb­ko, to spra­wa zo­sta­nie skie­ro­wa­na do try­bu­na­łu mię­dzy­na­ro­do­we­go.

Środ­ki na spła­tę za­dłu­że­nia

Miesz­kań­cy Gre­cji w ob­li­czu kry­zy­su fi­nan­so­we­go obar­cza­ją Unię Eu­ro­pej­ską od­po­wie­dzial­no­ścią za ob­ni­że­nie po­zio­mu życia i wy­so­kie bez­ro­bo­cie [… a przecież winien był Putin… – admin]. Przy­czyn do­szu­ku­ją się w skut­kach wdra­ża­ne­go na wnio­sek UE i MFW pro­gra­mu ra­dy­kal­nych oszczęd­no­ści. Re­la­cje z Niem­ca­mi po­gor­szy­ły się w ostat­nich la­tach głów­nie z po­wo­du kry­zy­su, co było wi­docz­ne szcze­gól­nie pod­czas wi­zy­ty An­ge­li Mer­kel w 2012 roku, gdy prze­ciw­ko sze­fo­wej nie­miec­kie­go rządu na uli­cach Aten de­mon­stro­wa­ło kil­ka­dzie­siąt ty­się­cy osób.

Pre­zy­dent Jo­achim Gauck za­po­wie­dział utwo­rze­nie fun­du­szu, któ­re­go celem ma być fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów upa­mięt­nia­ją­cych wy­da­rze­nia z nie­miec­ko-grec­kiej hi­sto­rii i po­wo­ła­nie in­sty­tu­cji wspie­ra­ją­cej współ­pra­cę mię­dzy mło­dzie­żą z obu kra­jów.

Nie wpły­nę­ło to jed­nak na ocie­ple­nie sto­sun­ków z Gre­ka­mi. 160 mld euro, któ­rych do­ma­ga­ją się Grecy, to pra­wie po­ło­wa obec­ne­go za­dłu­że­nia wobec wie­rzy­cie­li (320 mld euro), zatem ich uzy­ska­nie mo­gło­by być kro­kiem mi­lo­wym w wy­cią­ga­niu kraju z kry­zy­su.

http://biznes.onet.pl

a to przyczyna zadłużenia Grecji przez skorumpowanych socjalistów

Bankrutująca Grecja zbroi się na potęgę

Filip Gańczak
 
Zobacz zdjęcia »
Czołg Leopard 2. Fot. PAP
 

U-Booty, czołgi Leopard, helikoptery NH90 – nawet w obliczu gigantycznego zadłużenia Grecy nie zamierzają oszczędzać na armii.

W niemieckich zakładach ThyssenKrupp Marine Systems na odbiór czekają cztery nowe U-Booty klasy 214. Na razie nie mogą zostać wydane, bo odbiorca – poważnie zadłużona Grecja – nie zapłacił jeszcze całej umówionej sumy. Mimo to rząd Jeorjosa Papandreu zamówił dwa kolejne okręty podwodne. Każdy będzie kosztował ok. 500 milionów euro.

Grecja to drugi – po Turcji – największy odbiorca niemieckiej broni. Osiem lat temu Grecy zamówili w Niemczech 170 czołgów typu Leopard II A6. Umowa opiewała na 1,7 miliarda euro. Ostatnie czołgi w ramach tego kontraktu zostały dostarczone pod koniec ubiegłego roku. Grecy wciąż jednak dłużni są producentowi z Monachium ok. 180 milionów euro.

U-boot klasy 212 A. Fot. PAPW 2001 r. lewicowy grecki rząd zamówił również 60 samolotów eurofighter, których producentem jest niemiecko-francusko-hiszpański koncern EADS. Koszt: 5 miliardów euro. Ostatecznie zakup nie doszedł jednak do skutku, bo Grecy potrzebowali pieniędzy na sfinansowanie igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004 roku.

Późniejszy konserwatywny rząd postawił na amerykańskie samoloty F-16. Ale sprawa eurofighterów nie upadła. W lutym tego roku goszczący w Atenach niemiecki minister spraw zagranicznych Guido Westerwelle znów namawiał Greków do zakupu. Zadłużony kraj czeka tymczasem na 20 helikopterów transportowych NH90.

Grecja, mająca zaledwie 11 milionów mieszkańców, jest piątym na świecie importerem broni konwencjonalnej – wyliczył Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI). Niemiecka telewizja ARD podaje, że tylko w ubiegłym roku Grecy wydali na zakup broni 3,16 miliarda euro. Budżet obronny Grecji to aż 3 proc. PKB.

W obliczu dramatycznej sytuacji finansowej taka rozrzutność musi razić. Tylko dzięki zagranicznej pomocy Grecja uniknęła bankructwa. Kraje strefy euro i Międzynarodowy Fundusz Walutowy przyrzekły Atenom pomoc w wysokości 110 miliardów euro. Daniel Cohn-Bendit, przewodniczący Zielonych w Parlamencie Europejskim, sugeruje jednak, że w zamian za ogromną pożyczkę Grecja zobowiązała się do kolejnych zamówień zbrojeniowych.

Od lat trwa wyścig zbrojeń między Grecją i sąsiednią Turcją. Oba kraje należą do NATO, ale wciąż są ze sobą w nie najlepszych stosunkach. Gdy Turcy zamawiają broń, Grecy nie chcą być gorsi – i odwrotnie. Na przykład w odpowiedzi na zakup przez Grecję 170 czołgów Turcy zamówili w Niemczech 298 używanych leopardów.

http://swiat.newsweek.pl/bankrutujaca-grecja-zbroi-sie-na-potege,58833,1,1.html

Podobne artykuły


13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1204
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 722
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 930
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1374
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1609
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1325
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1318
12
komentarze: 31 | wyświetlenia: 1549
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 726
11
komentarze: 124 | wyświetlenia: 734
11
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1112
11
komentarze: 69 | wyświetlenia: 545
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 918
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska