Login lub e-mail Hasło   

Podział majątku małżonków po ustaniu wspólności majątkowej

Patrząc na statystyki mamy coraz więcej rozwodów zarówno wśród osób młodych jak i starszych. Przesłanki udzielenia rozwodu są takie same.
Wyświetlenia: 245 Zamieszczono 21/06/2017

    Po wielu latach małżeństwa niezwykle ważny staje się też podział majątku. Raz, że jest to dorobek życia, a dwa, że byli małżonkowie ze względu na wiek zazwyczaj nie mają już szans na ponowne dorobienie się. Jest to jednak okazja dla pełnomocników do kompleksowego rozwiązania wszystkich problemów, tj. zawarcia ugody zarówno w kwestii warunków rozwodu, jak i podziału majątku. Dochodzi do swoistego targu, np. jedna ze stron rezygnuje z ustalania winy za rozkład pożycia w zamian za korzystniejszy lub szybszy podział majątku. Wówczas przed sądem rozwodowym – zależnie od stanowiska sędziego – dochodzi przy okazji rozwodu do zawarcia ugody majątkowej lub sąd orzeka o podziale bezpośrednio w wyroku. Przy kwestiach finansowych byłych małżonków z długim stażem bierze się pod uwagę nie tyle wysokość zarobków, ile wysokość emerytury lub przyszłej emerytury. Zdarza się też np., że jedno z małżonków prowadziło działalność gospodarczą i utrzymywało rodzinę, a po latach przestaje być przedsiębiorcą i zostaje z głodową emeryturą. Prowadzenie biznesu bowiem nie wiąże się często ze zgromadzeniem majątku czy oszczędności umożliwiających dostatnie życie na starość.

  Spróbujmy po krótce wyjaśnić czym jest wspólność majątkowa oraz jak wyglądają rozliczenia między małżonkami. Art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Zawarcie związku małżeńskiego jest podstawową, ale nie jedyną przesłanką powstania wspólności. Istotne bowiem jest to iż po pierwsze, w chwili zawierania małżeństwa przyszłych małżonków nie może łączyć tzw. intercyza, czyli umowa wyłączająca wspólność po zawarciu małżeństwa. Po drugie, żaden z małżonków nie może być ubezwłasnowolniony i po trzecie, w stosunku do żadnego z małżonków, nie została ogłoszona upadłość.

  Małżonek zainteresowany ustaleniem, że jego udział jest większy niż udział współmałżonka w majątku wspólnym, musi uzyskać konstytutywne orzeczenie sądu określające nierówne udziały. Sąd dokonuje ustalenia nierównych udziałów na żądanie jednego z małżonków. Żądanie takie rozpoznawane jest w postępowaniu o podział majątku wspólnego ( art. 567 § 1 k.p.c.). Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwie przesłanki uzasadniające domaganie się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Jedną z nich jest istnienie ważnych powodów, zaś drugą przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego w stopniu zróżnicowanym. Ważne powody, do których odwołuje się ustawodawca obejmują względy natury etycznej, powodujące, że w konkretnych okolicznościach równość udziałów małżonków w majątku wspólnym byłaby postrzegana jako rozstrzygnięcie kolidujące z zasadami współżycia społecznego. Mówiąc inaczej byłoby uznawane powszechnie za krzywdzące dla jednego z małżonków. Obie wskazane przesłanki muszą wystąpić jednocześnie.

  Podział majątku, który był objęty wspólnością małżeńską, zarówno ustawową, jak i umowną, może nastąpić w drodze zawarcia umowy o podział, w postępowaniu przed sądem polubownym, w wyroku orzekającym rozwód i w postępowaniu o podział majątku wspólnego toczącym się w trybie nieprocesowym.
 

  Sądowy podział majątku wspólnego następuje zwykle wtedy, gdy współuprawnieni nie są w stanie uzgodnić kwestii związanych z wyjściem z łączącej ich wspólności. Jeżeli bowiem podmioty współuprawnione są zgodne co do składu majątku wspólnego oraz sposobu dokonania podziału, to z reguły zawierają stosownej treści umowę. Postępowanie o podział majątku wspólnego rozpoczyna wniosek jednego ze współuprawnionych. Przedmiotem podziału dokonywanego przez sąd powinien być cały majątek objęty wspólnością.

  Istnieją trzy zasadnicze sposoby wyjścia ze wspólności przy dokonywaniu podziału majątku wspólnego, a mianowicie podział fizyczny, przyznanie całej rzeczy (całego majątku) jednemu ze współuprawnionych oraz sprzedaż majątku i podział uzyskanej sumy pomiędzy współuprawnionymi. Każdy z tych sposobów może zostać wykorzystany przez sąd dokonujący podziału.
Zgodnie przepisem art. 45 § 1 krio każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Każdy z małżonków może również żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.
Rozliczenia majątkowe małżonków po ustaniu wspólności są materią skomplikowaną. Postępowanie o podział majątku wspólnego, objętego wspólnością powinno doprowadzić do całościowego uregulowania stosunków majątkowych między małżonkami lub byłymi małżonkami, do ich rozliczenia, przy uwzględnieniu wszelkich wzajemnych roszczeń stron i rozstrzygnięciu wszystkich kwestii pozostających w związku z podziałem.

  W tym trudnym postępowaniu nieoceniona jest pomoc adwokata, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym tematem zapraszam do kontaktu Kancelaria Adwokacka Dominik Marchewka pod numerem telefonu 530 834 077. Poruszamy kwestię majątku. Zachęcamy również Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej na której poruszamy równie istotne kwestie prawne link http://www.factolex.pl/

Podobne artykuły


25
komentarze: 84 | wyświetlenia: 2085
17
komentarze: 32 | wyświetlenia: 1096
16
komentarze: 8 | wyświetlenia: 1784
15
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1475
14
komentarze: 60 | wyświetlenia: 602
14
komentarze: 33 | wyświetlenia: 923
14
komentarze: 119 | wyświetlenia: 1016
14
komentarze: 21 | wyświetlenia: 822
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 333
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 514
13
komentarze: 21 | wyświetlenia: 906
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 305
12
komentarze: 144 | wyświetlenia: 674
12
komentarze: 23 | wyświetlenia: 885
12
komentarze: 30 | wyświetlenia: 1203
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska