Login lub e-mail Hasło   

Wypłata wynagrodzenia za pracę

Pracodawca wypłaca pracownikom wynagrodzenie za pracę w formie pieniężnej...
Wyświetlenia: 135 Zamieszczono 23/07/2019

Kodeks pracy przewiduje, że część wynagrodzenia może przybrać inną formę niż pieniężna, jednak tylko wtedy, gdy jest to przewidziane w ustawowych przepisach prawa pracy lub układzie zbiorowym pracy (układ zbiorowy pracy może przewidywać wypłatę wynagrodzenia w naturze np. w formie tzw. deputatów).

Pracownik powinien otrzymać swoje wynagrodzenie do rąk własnych (czyli w kasie). Gdy przewiduje to układ zbiorowy pracy lub pracownik wyraził na to zgodę na piśmie, to wynagrodzenie za pracę można wypłacić w inny sposób (przelew, konto bankowe).

Pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie za pracę co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Jeżeli wypłaca je raz w miesiącu, to powinien to robić z dołu, natychmiast, gdy ustali jego pełną wysokość, nie później jednak niż 10 dnia następnego miesiąca. Istnieją przypadki (np. nauczyciele), gdzie wynagrodzenie za pracę jest płatne z góry.

Gdy dzień wypłaty wynagrodzenia  wypada w dniu wolnym od pracy (niedziela, święto), to pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie w dniu poprzedzającym.

Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę w piśmie informującym go o warunkach zatrudnienia.

Jeżeli chodzi o miejsce, termin oraz czas wypłaty wynagrodzenia za pracę, to pracodawca może to określić w regulaminie pracy lub np. układzie zbiorowym pracy.

Pracownik w przypadku, gdy pracodawca nie wypłaci mu w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego przysługującego mu świadczenia, gdy bezpodstawnie obniża ich wysokość, czyli popełnia wykroczenie ma prawo:

  • wnieść skargę na pracodawce do odpowiedniego inspektoratu pracy,
  • dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Pracodawca ma obowiązek na żądanie pracownika, udostępnić mu do wglądu dokumenty, na podstawie których obliczył mu wynagrodzenie za pracę.

Prawo do roszczenia o wypłatę wynagrodzenia za pracę mija z upływem trzech lat od momentu, kiedy pracodawca miał obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia.

W jaki sposób powinno być ustalone wynagrodzenie za pracę?

Zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu pracy wynagrodzenie jakie wypłaca się pracownikowi, ustala się tak, aby odpowiadało rodzajowi pracy jaka wykonuje oraz kwalifikacjom jakie są wymagane przy jej wykonywaniu. Powinno także uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy..

Pracodawca określa wynagrodzenie za pracę ustala w układzie zbiorowym pracy wysokość oraz zasady przyznawania pracownikowi stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Określa także wysokość oraz zasady przyznawania dodatkowych składników wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i nie obejmuje ich zakładowy lub ponad zakładowy układ zbiorowy pracy, warunki wynagradzania za pracę, powinny być ustalone w regulaminie wynagradzania, gdy natomiast zatrudnia mniej niż 20 pracowników, warunki wynagrodzenia ustala pracownikowi w umowie o pracę.

Umowa o pracę  powinna szczególnie określać wynagrodzenie, które odpowiada rodzajowi wykonywanej pracy.

We wzorze umowy o pracę, która zamieszczona jest jako załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (DzU nr 62, poz. 286 ze zm.) jest wyznaczone miejsce do wpisania ustalonego przez strony stosunku pracy wynagrodzenia za pracę w postaci składników tego wynagrodzenia, ich wysokości oraz podstawy prawnej ich ustalenia.

Pracodawca tworząc układ zbiorowy pracy, lub regulamin wynagradzania, zgodnie z kodeksem pracy, może wybrać spośród różnych form wynagradzania pracownika i ustalić jakie składniki obligatoryjne czy fakultatywne przysługiwać mu będą z tytułu wykonywanej przez niego pracy.

Podobne artykuły


24
komentarze: 8 | wyświetlenia: 3661
22
komentarze: 19 | wyświetlenia: 6884
21
komentarze: 15 | wyświetlenia: 2642
19
komentarze: 4 | wyświetlenia: 22687
15
komentarze: 19 | wyświetlenia: 2220
14
komentarze: 5 | wyświetlenia: 3363
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 12157
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 141257
9
komentarze: 22 | wyświetlenia: 1048
30
komentarze: 12 | wyświetlenia: 2515
24
komentarze: 24 | wyświetlenia: 2564
21
komentarze: 10 | wyświetlenia: 3181
20
komentarze: 10 | wyświetlenia: 1401
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska