Login lub e-mail Hasło   

funkcja odwrotna obliczona z funkcji równolicznej zbiorów dobrego porządku

Funkcja zbudowana z trzech obiektów o różnych wartościach, z których obliczymy dwie funkcje równoliczne jest funkcją różnowartościową. 1(x, y) = [ f : (1), f : (x), f : (y) ],
Wyświetlenia: 1.102 Zamieszczono 19/07/2013
  Proszę korzystać z aktualizacji danych.
Klip Video dotyczący omówienia tematu funkcji odwrotnej, przeliczalnej i odwracalnej jest na
http://www.youtube.com/watch?v=onXWclljWX4
 
 

Liczba porządkowa pliku dla działań zbiorów równolicznych 14............................................................................................................................................................................................................................

 
 
Funkcja obliczona z f :~ (1x) lub f :~ (1y) ] które należą do funkcji różnowartościowej f : 1 ( y, z) jest funkcją odwrotną f : ~ (1 /2)Metoda opisowa. Funkcje należą do zbiorów dobrego porządku.
Funkcja zbudowana z trzech obiektów o różnych wartościach, z których obliczymy dwie funkcje równoliczne jest funkcją różnowartościową.
Funkcja różnowartościowa f : 1(x, y) = [ f : (1), f : (x), f : (y) ],
2. Funkcje równoliczne obliczone z funkcji różnowartościowej f : 1(x, y)  to f : [ (1x) ~ (1 y)]  możemy także zapisać f : 1 (x ~ y). Ponieważ :
ich wspólnym elementem jest pierwszy obiekt, któremu zawsze przypisujemy liczbę porządkową liczby kardynalnej.
3. Każda funkcja równoliczna obliczona z funkcji różnowartościowej jest funkcją, odwrotną, odwracalną i przeliczalną.
Dlatego możemy zapisać
Funkcja równoliczna f : (~)
Funkcja odwrotna f : ~ (1 / 2) to f : (1 / 2)
Np. funkcja odwracalna f : (1 / 3),
Np. funkcja przeliczalna f : (3 /4 na 3 /5)   
 Odwracalność f : ~ (  ) funkcji równolicznej dotyczy tylko jednego przeliczenia a ciąg przeliczeń funkcji przeliczalnej f : ( )   [ np.: wielokrotnego w dowolnych kierunkach ]
Dlatego pojęcia nakładają się na siebie Każda z funkcji równolicznych obliczonych z funkcji różnowartościowej jest funkcją odwrotną, odwracalną i przeliczalną.
==============================================================================================================================,,
 
Działanie dla funkcji odwrotnych wykonano na : funkcjach równolicznych f : ~(1y) , f : ~(1z) funkcji różnowartościowej f : 1 (y ~ z) należącej do {bd A1} poprzez zastosowanie pierwszego przedziału liczbowego  zbioru przeliczalnego. {{{<1/2>}). Przyporządkowanie do podzbioru funkcji odwrotnej f : (1 / 2) ustala obliczona z niej funkcja równoliczna.
Poprzez wyodrębnienie pierwszego przedziału liczbowego w zbiorze przeliczalnym możemy sprawdzić i potwierdzić prawidłowo wykonane działanie dla jednej z dwóch funkcji równolicznych należących do funkcji różnowartościowej. Nie oznacza to, że funkcja odwrotna nie jest funkcją odwracalną. Dowodem na potwierdzenie że funkcja odwrotna jest też funkcją odwracalną będzie działanie na trzecim przedziale liczbowym zbioru przeliczalnego.
Tylko zakres działania – działań z zastosowaniem tabel przeliczalnych wymaga przeliczenia każdej z f : (~) podzbioru.
Przedziały liczbowe, liczbowego układu trójkowego zbioru przeliczalnego. {{{<1/2>}), ({<1/3>, <1/4>,...,<2/9>}), ({3,4>, <3,5>,...,<8,9>}}}
Opis zakresu działań dla trzeciego przedziału liczbowego zbioru przeliczalnego i jego funkcji zadaniowych będzie przedstawiony w odrębnym pliku.
Ponieważ oprócz wykonania pełnego zakresu działań w domkniętych przedziałach, trzeci przedział liczbowy zbioru przeliczalnego wykazuje dodatkowe właściwości,   
Dlatego by je wyodrębnić przyjęto nowe określenie matematyczne. Czyli zamknięty ciąg liczbowy. Skrót {ZCL}.
 
Funkcja odwrotna jest funkcją równoliczną, przeliczalną i odwracalną . Pojęcie odwrotności funkcji równolicznej {{{<1/2>}), dotyczy tylko pierwszego przedziału liczbowego,
a odwracalności f : (~) dwóch przedziałów liczbowych zbioru przeliczalnego {{{<1/2>}), ({<1/3>, <1/4>,...,<2/9>}), ({3,4>, <3,5>,...,<8,9>}}},
Funkcja odwrotna i odwracalna, względem funkcji równolicznej z której została obliczona będzie funkcją o różnych wartościach.
Zgodnie z definicją: Tylko jedna z dwóch funkcji równolicznych funkcji różnowartościowej należy do dziedziny.
Potwierdzeniem definicji są działania na pierwszym i drugim oraz pierwszym i trzecim obiekcie f : (~) obliczonych z funkcji różnowartościowej  f : 1 (y ~ z )
1. Kolory przypisane funkcją cyklicznym w 2013r. [ f: (x), f: (y), f :(z)]    f :{X} , f : {Y}  
2. Funkcje równoliczne, pierwszej funkcji różnowartościowej przyporządkowują elementy podzbioru do f :{X} i f : {Y} przez zastosowanie funkcji wzajemnie jednoznacznej.
Kierunki działań dotyczą punktu 3, 4, 5
3. Porządek przyporządkowania funkcji odwrotnych obliczonych z funkcji równolicznych do każdego z podzbiorów brzegów w zbiorach równolicznych ustala funkcja zadaniowa układów cyklicznych podzbioru {bd A1}
4. Przez zastosowanie funkcji odwrotnej potwierdzamy zgodność działania dla funkcji równolicznych należących do funkcji różnowartościowej z której zostały obliczone funkcje równoliczne:
Z  każdej funkcji różnowartościowej obliczymy dwie funkcje równoliczne. Potwierdzeniem prawidłowość wykonanego działania dla każdej z funkcji równolicznej obliczonej z funkcji różnowartościowej jest zastosowanie pierwszego przedziału liczbowego zbioru przeliczalnego. f : (½ O 2/1) który należy tylko i tylko do funkcji odwrotnej.
5. Czy z f : (~) należącej do  {bd A1} obliczymy funkcje równoliczne należące do pozostałych podzbiorów brzegów zbiorów równolicznych
Przypisane wartości porządkowe elementom zbiorów równolicznych dobrego porządku należącym do {N}
6. O przypisanej wartości liczbowej f : (~) decydują uporządkowane trójki w podciągach liczbowych jedności pierwszych obiektów funkcji różnowartościowej a o wartości literowej funkcje cykliczne dopełnienia każdej z f : (~). Przy ustalaniu przyporządkowania do każdego z podzbiorów [ odwołanie się do punktu 3 ] odczytujemy z tabel cykli tylko dopełnienia.
funkcjz zadaniowa układu trójkowego  < x, y, z > = << x1, x2, x3>), (< y1, y2, y3>), (< z1, z2, z3>> dla analizy działania przypisano - zamieniono kolory
Z działań wynika że : uporządkowane trójki należące f :(d), czyli  (z3 )  z funkcji zadaniowych układu trójkowego f: j= (<<< f:(b)>), (<< f: (c)>), (<< f:(d)>>>, która należy do
f : (w j) = <<<< f: (a)>), (<<< f:(b)>), (<< f: (c)>), (<< f:(d)>>>  funkcji równolicznej nie ulegną zmianie. Natomiast ( z1, z2) zmienią tylko swoją kolejność
Ponieważ analogicznie wartości w uporządkowanych trójkach podciągów liczbowych jedności pierwszego obiektu funkcji różnowartościowej przyporządkowały f : ~(1y)
do  f :{X}  podzbioru {bd A1} to druga funkcja równoliczna f : ~(1z) będzie należała do f : {Y}
Z działania wynika, że nastąpiła zmiana kolejności pionowych wierszy w każdej z trzech kolumn funkcja odwrotna obliczona z f : ~(1y),
Czyli możemy stwierdzić, że funkcja odwrotna decyduje o kolejności występowania uporządkowanych par w trójkach podciągów liczbowych jedności i może być układem wyjściowym uporządkowanych wartości dla tabel permutacji i kombinacji należących do iniekcji.
Ale ukierunkowaniem działania jest obliczenie i potwierdzenie w działaniu drugiej funkcji równolicznej funkcji różnowartościowej i określenie jej przyporządkowania do którego
z podzbiorów brzegów należy. Dlatego pionowe wiersze trzech kolumn zostaną uporządkowane analogicznie
O kolejności podciągów liczbowych jedności i par liczb trójek dopełnienia f : (~) decydują układy cykliczne tabel.
Działanie 1...............................................................Pierwszy i trzeci obiekt funkcji różnowartościowej. f : (1) i f : (z) = f : ~(1z).
f : ~(1z), Funkcji różnowartościowej f : [ (1y) ~ (1z)] Liczb porządkowa w Grupie f : (1) przypisana wartość literowa z układu cyklicznego f :(z),obiekt <2>, f :{Y}, <UL>,  <A>, [<1>]
{....................< 1 >..............…...}, {.......................<2 >..….......}, {.....................<3 >..................}, {.......................<4>.................}   kolumny 
{....................< a >..............…...}, {............ f : (b) = <b >..…....}, {............... f : (c) = <c >.….....}, {................ f : (d) = <d>….....}   
funkcja zadaniowa.....................[ ..................<1 >, ................], [......................<2 >, ...............], [.......................< 3 >................] obiekty f : (~)
funkcja zadaniowa  .....................[.....x1,...........y1, ..........z1....], [.......x2,............y2,............z2...],  [.......x3,............y3,............z3...] 
f:(w j)  043 f :~[ A (1z) f :{Y} -- > ( 7z) f : {X} A
<<1,2>3>,<4<5,6>>,<9,7,8>>, <<1<4,9>>,<2<6,7>>,<3<5,8>>, <<1<5,7>>,<2<4,8>>,<3<6,9>>, <<1<6,8>>,<2<5,9>>,<3<4,7>> 
<<1,2>4>, <3(7,5>>,<9,6,8>>, <<1<3,9>>,<2<5,6>>,<4<7,8>>, <<1<7,6>>,<2<3,8>>,<4<5,9>>, <<1<5,8>>,<2<7,9>>,<4<3,6>> 
<<1,2>5>, <3(6,8>>,<7,9,4>>, <<1<3,7>>,<2<6,4>>,<5<8,9>>, <<1<8,4>>,<2<3,9>>,<5<6,7>>, <<1<6,9>>,<2<8,7>>,<5<3,4>> 
<<1,2>6>, <3(9,4>>,<8,5,7>>, <<1<3,8>>,<2<4,5>>,<6<9,7>>, <<1<9,5>>,<2<3,7>>,<6<4,8>>, <<1<4,7>>,<2<9,8>>,<6<3,5>> 
<<1,2>7>, <3(4,8>>,<5,6,9>>, <<1<3,5>>,<2<4,9>>,<7<8,6>>, <<1<8,9>>,<2<3,6>>,<7<4,5>>, <<1<4,6>>,<2<8,5>>,<7<3,9>> 
<<1,2>8>, <3(9,5>>,<6,7,4>>, <<1<3,6>>,<2<5,7>>,<8<9,4>>, <<1<9,7>>,<2<3,4>>,<8<5,6>>, <<1<5,4>>,<2<9,6>>,<8<3,7>> 
<<1,2>9>, <3(6,7>>,<4,5,8>>, <<1<3,4>>,<2<6,8>>,<9<7,5>>, <<1<7,8>>,<2<3,5>>,<9<6,4>>, <<1<6,5>>,<2<7,4>>,<9<3,8>> 
Pierwsze przekierunkowania.1 / 2 ..........X...................................................X.................................................X ............................
obliczamy funkcję odwrotną........|.................|........................................|...............|.........................................|.................|............. f : (1/ 2)
<<2, 1>3>,<4<5,6>>,<9,7,8>>, <<2<4,9>>,<1<6,7>>,<3<5,8>>, <<2<5,7>>,<1<4,8>>,<3<6,9>>, <<2<6,8>>,<1<5,9>>,<3<4,7>> 
<<2, 1>4>, <3(7,5>>,<9,6,8>>, <<2<3,9>>,<1<5,6>>,<4<7,8>>, <<2<7,6>>,<1<3,8>>,<4<5,9>>, <<2<5,8>>,<1<7,9>>,<4<3,6>> 
<<2, 1>5>, <3(6,8>>,<7,9,4>>, <<2<3,7>>,<1<6,4>>,<5<8,9>>, <<2<8,4>>,<1<3,9>>,<5<6,7>>, <<2<6,9>>,<1<8,7>>,<5<3,4>> f:(w j)  funkcja odwrotna
<<2, 1>6>, <3(9,4>>,<8,5,7>>, <<2<3,8>>,<1<4,5>>,<6<9,7>>, <<2<9,5>>,<1<3,7>>,<6<4,8>>, <<2<4,7>>,<1<9,8>>,<6<3,5>> f:(w j)
<<2, 1>7>, <3(4,8>>,<5,6,9>>, <<2<3,5>>,<1<4,9>>,<7<8,6>>, <<2<8,9>>,<1<3,6>>,<7<4,5>>, <<2<4,6>>,<1<8,5>>,<7<3,9>> f:(w j) 
<<2, 1>8>, <3(9,5>>,<6,7,4>>, <<2<3,6>>,<1<5,7>>,<8<9,4>>, <<2<9,7>>,<1<3,4>>,<8<5,6>>, <<2<5,4>>,<1<9,6>>,<8<3,7>> f:(w j) 
<<2, 1>9>, <3(6,7>>,<4,5,8>>, <<2<3,4>>,<1<6,8>>,<9<7,5>>, <<2<7,8>>,<1<3,5>>,<9<6,4>>, <<2<6,5>>,<1<7,4>>,<9<3,8>> f:(w j) 
funkcja zadaniowa.......................[ ..................<2>, ................], [......................<1  >, ...............], [.......................< 3 >..................] kolumny  obiektów f : (~)
Podstawiamy wartości przypisane funkcji zadaniowej należącej do funkcji wzajemnie jednoznacznej.
{....................< 1 >..............…..}, {..................<3 > = <c >......}, {......................<2 > = <b >....}, {.......................<4> = < d >.....}  {bd B3}             {<2 >, <1 >, < 3 >}
Tylko funkcja odwrotna obliczona z f : ~(1z), {bd A1}  należy do{bd B3} Podzbioru występującym w Układzie przeciwstawnym do liniowego
O przyporządkowaniu f : (~) do podzbioru decyduje układ cykliczny dopełnienia tabeli cykli. Przekierunkowania są tylko dowodem na występowanie funkcji odwrotnej.
Dlatego zgodnie z tabelami cykli przypiszemy wartości liczbowe kolumną należącym do trzeciego obiektu funkcji równolicznej.
 
funkcja zadaniowa.......................[ .........................<1 >, .......................], [..........................<2>, .......................], [.........................< 3 >...........] f:~(1y), f :{X}, { bdA1}
<<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<8,9,7>>), (<<<1(4,8>>),(<2(5,7>>),(<3(6,9>>>), (<<<1(6,7>>),(<2(4,9>>),(<3(5,8>>>), (<<<1(5,9>>),(<2(6,8>>),(<3(4,7>>>>, 001
<<<1,2)4>),(<3(7,5>>),(<8,9,6>>), (<<<1(3,8>>),(<2(7,6>>),(<4(5,9>>>), (<<<1(5,6>>),(<2(3,9>>),(<4(7,8>>>), (<<<1(7,9>>),(<2(5,8>>),(<4(3,6>>>>, 002
<<<1,2)5>),(<3(6,8>>),(<9,4,7>>), (<<<1(3,9>>),(<2(8,4>>),(<5(6,7>>>), (<<<1(6,4>>),(<2(3,7>>),(<5(8,9>>>), (<<<1(8,7>>),(<2(6,9>>),(<5(3,4>>>>, 003
<<<1,2)6>),(<3(9,4>>),(<7,8,5>>), (<<<1(3,7>>),(<2(9,5>>),(<6(4,8>>>), (<<<1(4,5>>),(<2(3,8>>),(<6(9,7>>>), (<<<1(9,8>>),(<2(4,7>>),(<6(3,5>>>>, 004
<<<1,2)7>),(<3(4,8>>),(<6,9,5>>), (<<<1(3,6>>),(<2(8,9>>),(<7(4,5>>>), (<<<1(4,9>>),(<2(3,5>>),(<7(8,6>>>), (<<<1(8,5>>),(<2(4,6>>),(<7(3,9>>>>, 005
<<<1,2)8>),(<3(9,5>>),(<4,6,7>>), (<<<1(3,4>>),(<2(9,7>>),(<8(5,6>>>), (<<<1(5,7>>),(<2(3,6>>),(<8(9,4>>>), (<<<1(9,6>>),(<2(5,4>>),(<8(3,7>>>>, 006
<<<1,2)9>),(<3(6,7>>),(<5,8,4>>), (<<<1(3,5>>),(<2(7,8>>),(<9(6,4>>>), (<<<1(6,8>>),(<2(3,4>>),(<9(7,5>>>), (<<<1(7,4>>),(<2(6,5>>),(<9(3,8>>>>, 007
Dotyczy tylko f : (~) obliczonych z tej samej funkcji różnowartościowej. Przez zastosowanie funkcji odwrotnej potwierdzamy zgodność działania dla funkcji równolicznych należących do funkcji różnowartościowej : Czyli z jednej f : (~) funkcji różnowartościowej obliczymy drugą. Z f : (~) należącej do dziedziny obliczymy funkcję równoliczną przeciwdziedziny i odwrotnie.
 

Podobne artykuły


10
komentarze: 173 | wyświetlenia: 908
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 866
7
komentarze: 29 | wyświetlenia: 592
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1355
6
komentarze: 2 | wyświetlenia: 772
5
komentarze: 47 | wyświetlenia: 1097
5
komentarze: 22 | wyświetlenia: 177
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142545
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 243674
 
Autor
Artykułyyyyyyyyyyy :)Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska